Fukumoto, Shihoko, b.1945

Artwork

A Maiko of Kyoto A Maiko of Kyoto #WPYT03 Toyonari, Yamamura, 1855-1952 $400
Kasuga Shrine, Nara Kasuga Shrine, Nara #281207 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD
Mendocino, Sunrise Mendocino, Sunrise #028202 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $10,000
Lion Lion #018704 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $350