Fukumoto, Shihoko, b.1945

Artwork

Movement Movement #101090 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $1,350
Dove Dove #271026 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $2,000
Eitai Bridge Eitai Bridge #910407 Hasui, Kawase, 1883-1957 $1,440
Strong Bow of Minamoto Tametomo Strong Bow of Minamoto Tametomo #250414 Takeda, Hideo, b. 1948 $2,000