Fukumoto, Shihoko, b.1945

Artwork

Rice-field in Suizu Rice-field in Suizu #180162 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $500
Chapel and Nun Chapel and Nun #220110 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,500
Snow Country Snow Country #10111804 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $300
Glacier Age Glacier Age #10106502 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $850