Fukumoto, Shihoko, b.1945

Artwork

Osan, the Heroine in Osan, the Heroine in "Daikyoji Mukashi-goyomi" #121002 Saburosuke, Okada, 1869-1939 $350
Buddha Buddha #270832 Nakayama, Tadashi, 1927-2014 SOLD
White Herons and Willow in the Rain White Herons and Willow in the Rain #WPOS04 Shoson, Ohara, 1877-1945 $300
Hippopotamus Hippopotamus #891608 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $850