Fukumoto, Shihoko, b.1945

Artwork

Two Lanterns Two Lanterns #891555 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $400
Morning at Okayama Castle Morning at Okayama Castle #WPKH42 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD
Snow at the Ukimido, Katada Snow at the Ukimido, Katada #WPTK03 Koitsu, Tsuchiya, 1870-1949 $300
Work 74-67 Work 74-67 #FWG16131 Maki, Haku, 1924-2000 $400