Funai, Yutaka, b. 1932

Artwork

Departure Departure #120557 Hiroaki, Shotei, 1871-1944 $40
Suiho Tagawa Suiho Tagawa #271043 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,000
Nude Girl Nude Girl #271044 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $2,000
Hawaiian Fish B Hawaiian Fish B #180192 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $400