Harunobu, Suzuki, 1724-1770

Artwork

Eastern Blue (B) Eastern Blue (B) #FWG18823 Nakayama, Tadashi, 1927-2014 $4,000
Where Where #180747 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $850
Group of Butterflies Group of Butterflies #271238 Nakayama, Tadashi, 1927-2014 $600
Dove Dove #271026 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $2,000