Hodo, Saito, fl. 1930s

Artwork

Nakamura Utaemon as Hanako in Musume Dojoji Nakamura Utaemon as Hanako in Musume Dojoji #260338 Shunsen, Natori, 1886-1960 SOLD
Takegawa River at Dawn Takegawa River at Dawn #WPIT01 Takashi, Ito, 1894-1983 SOLD
Aomori Port Aomori Port #220104 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $8,000
Tsukuda-jima in Musashi Province Tsukuda-jima in Musashi Province #271182 Hokusai, Katsushika, 1760-1849 $9,500