Hodo, Saito, fl. 1930s

Artwork

A Summer Day A Summer Day #250036 Nagase, Yoshio (Yoshihiro), 1891-1978 $3,500
Victory of Knosuron Victory of Knosuron #271047 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $3,000
Hikawa Park, Omiya Hikawa Park, Omiya #911103 Hasui, Kawase, 1883-1957 $2,500
Portrait of Kihei Sasajima Portrait of Kihei Sasajima #271021 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $3,500