Kako, Katsumi, b. 1965

Artwork

Early Morning Snow Early Morning Snow #910979 Kuniyoshi, Utagawa, 1798-1861 $1,000
Girl Girl #220113 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,000
Kiso Yoshinaka Enters Kyoto Kiso Yoshinaka Enters Kyoto #250412 Takeda, Hideo, b. 1948 $2,500
Lake Kawaguchi Lake Kawaguchi #280085 Azechi, Umetaro, 1902-1999 SOLD