Kako, Katsumi, b. 1965

Artwork

Where Where #180747 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $850
Matsumoto Matsumoto #180117A Yoshida, Toshi, 1911-1995 SOLD
Kabuki Scene Kabuki Scene #270759 $4,800
Nude in Sky Nude in Sky #220109 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,500