Kampo, Yoshikawa, 1894-1979

Artwork

White WallWhite Wall #89155701Yoshida, Toshi, 1911-1995$450
White DreamWhite Dream #910129Saito, Kiyoshi, 1907-1997SOLD
One Day in East Africa No. 5One Day in East Africa No. 5 #89162208Yoshida, Toshi, 1911-1995$900
Village of PlumsVillage of Plums #920610Yoshida, Toshi, 1911-1995$500