Kampo, Yoshikawa, 1894-1979

Artwork

Running in the Afternoon Running in the Afternoon #FWG18834 Nakayama, Tadashi, 1927-2014 $4,000
Orochimaru Orochimaru #281170 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 $400
Maisaka Maisaka #281031 Hiroshige, Ando, 1797-1858 $400
Matsugae Sekinosuke Matsugae Sekinosuke #281178 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 $500