Kawada, Kan, 1927-1999

Artwork

Romance A Romance A #FWG19808 Shinoda, Toko, b. 1913 $2,000
Outside a Cafe Outside a Cafe #200924 Koizumi, Kisio, 1893-1945 $800
Bruges Bruges #TY018503 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $300
Hinatsu Konosuke Hinatsu Konosuke #240355 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $3,000