Kondo, Takahiro, b. 1958

Artwork

Red Nude Red Nude #910247 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $5,000
May May #10101406 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $450
Winter in Aizu Winter in Aizu #200787 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $2,800
Yodo River Yodo River #910362 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $450