Koryusai, Isoda, fl. c. 1764-1788

Artwork

Riding Horse in the Afternoon (C) Riding Horse in the Afternoon (C) #271241 Nakayama, Tadashi, 1927-2014 $2,000
Inariyama, Nagano Prefecture Inariyama, Nagano Prefecture #FWG18192 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD
Hamamatsu Hamamatsu #260689 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 SOLD
Takagi Umanosuke Takagi Umanosuke #281158 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 SOLD