Kuniyoshi, Utagawa, 1798-1861

Artwork

Taira no Kanemori Taira no Kanemori #27046205 Kuniyoshi, Utagawa, 1798-1861 $300
The Battle between Nitta Yoshisada and Taira no Takatoki The Battle between Nitta Yoshisada and Taira no Takatoki #280147 Kuniyoshi, Utagawa, 1798-1861 $1,500
Poem by Harumichi no Tsuraki Poem by Harumichi no Tsuraki #27046209 Kuniyoshi, Utagawa, 1798-1861 $300
Fujiwara no Yoshitaka Fujiwara no Yoshitaka #27046206 Kuniyoshi, Utagawa, 1798-1861 SOLD