Maruyama, Banka, 1867-1942

Artwork

Yellow Knitting Needle Yellow Knitting Needle #16102501 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 $2,500
Guatemalan Shawl Guatemalan Shawl #271039 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,500
Urabandai Aizu Urabandai Aizu #281224 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $3,000
The Heroine Yujiri, in The Heroine Yujiri, in "Yugiri Awa no Naruto" #121004 Seien, Shima, 1892-1970 $350