Masanobu, Okumura, c. 1686-1764

Artwork

Child of the Sea Child of the Sea #171279 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $600
No. 1 No. 1 #101052 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $300
Kurikara Kengoro Kurikara Kengoro #281184 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 $400
Oshima Tanzo Oshima Tanzo #281171 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 $400