Messmer, Matthew, b. 1985

Artwork

Crimson Butterfly Crimson Butterfly #15198001 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 $2,000
Deer Deer #271013 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $12,000
Rice-field in Suizu Rice-field in Suizu #180162 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $500
Boy of Aizu Boy of Aizu #280295 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $600