Murada

Artwork

30th Century 30th Century #180740 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $850
White Dream White Dream #910129 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $8,000
Fallen Camellias Fallen Camellias #180841 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $7,000
Arifuku Spa, Iwami Arifuku Spa, Iwami #FWG0198 Hasui, Kawase, 1883-1957 $2,500