Nagase, Yoshio (Yoshihiro), 1891-1978

Artwork

My Guitar My Guitar #FWG18833 Nakayama, Tadashi, 1927-2014 $5,000
Kyoto Gosho Kyoto Gosho #FWG0295 SOLD
Shiranui Shiranui #281173-1 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 SOLD
Three Butterflies (Green) Three Butterflies (Green) #15198701 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 $3,000