Nakamura, Takuo, b. 1945

Artwork

Red Windmill, Shinjuku Red Windmill, Shinjuku #271042 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $3,500
Bottle with Lemons and Red Wall Bottle with Lemons and Red Wall #16101303 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 $4,000
Starry Night at Tsubosaka Temple.  Nara Starry Night at Tsubosaka Temple. Nara #WPKH29 Hasui, Kawase, 1883-1957 $325
Kinkaku Kinkaku #280891 Yoshida, Hiroshi, 1876-1950 SOLD