Nakamura, Takuo, b. 1945

Artwork

Buncho Buncho #180097 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $500
Winter in  Aizu Winter in Aizu #911136 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $3,500
Group of Butterflies Group of Butterflies #271238 Nakayama, Tadashi, 1927-2014 $600
Bunraku Print and Key Block Outline Set Bunraku Print and Key Block Outline Set #340027 Inagaki, Tomoo, 1902-1980 $480