Oda, Mayumi , b. 1941

Artwork

Shiba Zojoji Temple Shiba Zojoji Temple #270421 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD
Child of Aizu Child of Aizu #260233 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 SOLD