Shakunaga, Gaku, b. 1978

Artwork

Three Three #180771 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $950
Yasunori Taninaka Yasunori Taninaka #271054 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $2,000
Kakegawa Kakegawa #281027 Hiroshige, Ando, 1797-1858 $400
Ohara Takejiro Takematsu Ohara Takejiro Takematsu #281156 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 SOLD