Shakunaga, Gaku, b. 1978

Artwork

Wadatsu Ryuotaro Masatatsu Wadatsu Ryuotaro Masatatsu #281177 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 $500
Nudes Sketches of Nudes Nudes Sketches of Nudes #271085 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $350
Morita Kanya as Jean Valjean Morita Kanya as Jean Valjean #WPYT01 Toyonari, Yamamura, 1855-1952 $400
Matsumoto Matsumoto #014005 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $400