Shiganaga, Nishimura, c. 1697-1756

Artwork

Flower Garden Flower Garden #250949 $1,000
Morning Mist Morning Mist #180445 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $800
Winter in Aizu Winter in Aizu #200787 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $2,800
Puppies in the Snow Puppies in the Snow #280761 Hiroaki, Shotei, 1871-1944 $800