Shinoda, Toko, b. 1913

Artwork

Sacred Mountain in Nepal Sacred Mountain in Nepal #891615 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $800
One Day in East Africa No. 7 One Day in East Africa No. 7 #891600 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $800
Autumn Field Autumn Field #16102003 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 $2,000
Lion Lion #018704 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $315