Shojiguchi, Rikie, b.1972

Artwork

Guatemalan Shawl Guatemalan Shawl #271039 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,500
Rain in Maekawa, Sosho Rain in Maekawa, Sosho #910397 Hasui, Kawase, 1883-1957 $2,500
Matsugae Sekinosuke Matsugae Sekinosuke #281178 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 $500
One Day in East Africa No. 7 One Day in East Africa No. 7 #180396 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $900