Shojiguchi, Rikie, b.1972

Artwork

Poem 71-50 Poem 71-50 #260776 Maki, Haku, 1924-2000 $500
Koshiro Matsumoto as Nikki-Danshou Koshiro Matsumoto as Nikki-Danshou #FWG16015 Shunsen, Natori, 1886-1960 $900
Little Pavilion Peking Little Pavilion Peking #FWG0351 Keith, Elizabeth, 1887-1956 $1,200
Shells and Butterflies Shells and Butterflies #250309 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $5,000