Shunko, Katsukawa, 1743-1812

Artwork

The Victory of Corethron The Victory of Corethron #181963 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,500
Princess Oborozukiyo (A) Princess Oborozukiyo (A) #280598 Mori, Yoshitoshi, 1898-1993 $960
Wild Game (Red) Wild Game (Red) #271036 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $5,000
Kichiemon Nakamura Kichiemon Nakamura #281114 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $4,000