Shunko, Katsukawa, 1743-1812

Artwork

Walnut Walnut #16100903 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 $800
No. 2 No. 2 #180599 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $450
Green Poplars Green Poplars #161007001 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 $2,000
Chapel and Nun Chapel and Nun #220110 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,500