Shunko, Katsukawa, 1743-1812

Artwork

L'Attente. Celebe, Menado L'Attente. Celebe, Menado #280441 Jacoulet, Paul, 1902-1960 $1,200
Spring Morning Spring Morning #16101802 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 $2,000
Orochimaru Orochimaru #281170 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 $400
Nude and Stained Glass Nude and Stained Glass #271031 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,200