Shunsho, Katsukawa, 1726-1793

Artwork

Hamacho River Bank Hamacho River Bank #XHKS19 Hasui, Kawase, 1883-1957 $350
Blazing Mane (B) Blazing Mane (B) #FWG18832 Nakayama, Tadashi, 1927-2014 $5,000
No. 1 No. 1 #101052 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $450
Field Field #16101601 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 $1,500