Sugiura, Yasuyoshi, b. 1949

Artwork

La Soupe Aux Huitres. Chinois La Soupe Aux Huitres. Chinois #280445 Jacoulet, Paul, 1902-1960 $1,200
Chrysanthemum and Stream Chrysanthemum and Stream #WPOS06 Shoson, Ohara, 1877-1945 $300
Saga no Dairyo Saga no Dairyo #281168 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 $400
Dancing Stallion (A) Dancing Stallion (A) #FWG18818 Nakayama, Tadashi, 1927-2014 SOLD