Sugiura, Yasuyoshi, b. 1949

Artwork

Shindo Kojiro Nobuyuki Shindo Kojiro Nobuyuki #281147 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 $500
Twilight at Ushibori Twilight at Ushibori #XHKS11 Hasui, Kawase, 1883-1957 $375
My Guitar My Guitar #FWG18833 Nakayama, Tadashi, 1927-2014 $5,000
Rice-field in Suizu Rice-field in Suizu #891532 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $450