Takagaki, Atsushi, b. 1946

Artwork

Dove Dove #271026 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $2,000
Aomori Port Aomori Port #220104 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $8,000
Sea Gull of Antarctic Sea Gull of Antarctic #89161310 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $950
Letter of History Letter of History #180800 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $650