Yeo, Byong-uk, b.1969

Artwork

30th Century 30th Century #180740 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $850
Deer Deer #271013 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $12,000
she laughed his joy she cried his griefTwenty-Two Cherries XIV she laughed his joy she cried his griefTwenty-Two Cherries XIV #151993131 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 $6,000
Rainy Season at Ryoshimachi, Shinagawa Rainy Season at Ryoshimachi, Shinagawa #WPKH05 Hasui, Kawase, 1883-1957 $350