Yoshida, Chizuko, b. 1924

Artwork

Sailing Boats - Morning Sailing Boats - Morning #270434 Yoshida, Hiroshi, 1876-1950 SOLD
Nakamura Utaemon as Hanako in Musume Dojoji Nakamura Utaemon as Hanako in Musume Dojoji #260338 Shunsen, Natori, 1886-1960 SOLD
Mini A Mini A #180557 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $150