Yoshikazu, Utagawa, fl. 1850-1870

Artwork

Hawaiian Fishes A Hawaiian Fishes A #180279 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $500
Tendan Yukyu Tendan Yukyu #181605 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $3,500
Delightful Delightful #101016 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $450
Variable Star Variable Star #101076 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $1,000