Yoshikazu, Utagawa, fl. 1850-1870

Artwork

Shells and Butterflies Shells and Butterflies #250309 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $5,000
Mt. Fuji from Yamanaka Mt. Fuji from Yamanaka #WPIT05 Takashi, Ito, 1894-1983 $300
Kiso Yoshinaka Enters Kyoto Kiso Yoshinaka Enters Kyoto #250412 Takeda, Hideo, b. 1948 $2,500
One Day in East Africa, No. 2 One Day in East Africa, No. 2 #10113504 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $600