Ichino, Masahiko

Artwork

Aquarium Aquarium #180835 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $6,000
Field Field #16101601 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 $1,500
Okaramon Okaramon #014003 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $450
Wadatsu Ryuotaro Masatatsu Wadatsu Ryuotaro Masatatsu #281177 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 $500