Ichino, Masahiko

Artwork

Suiho Tagawa Suiho Tagawa #271043 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,000
Dead Branch Dead Branch #891621 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $800
Temple Temple #220107 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,000
Suzakawa Suzakawa #280570 Yoshida, Hiroshi, 1876-1950 $2,000