Ichino, Masahiko

Artwork

Two Sided Work: Noriko Awaya and Zen Rock Garden Two Sided Work: Noriko Awaya and Zen Rock Garden #271029 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $2,500
Camouflage Camouflage #180521 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $1,500
Sea Gull of Antarctic Sea Gull of Antarctic #89161308 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $950
Red Nude Red Nude #910247 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $5,000