Ichino, Masahiko

Artwork

Lion Lion #018704 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $400
Boy of Aizu Boy of Aizu #280295 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $600
The Last Moment of Yoshitsune The Last Moment of Yoshitsune #250415 Takeda, Hideo, b. 1948 $2,500
Green Field Green Field #16101907 Hamaguchi, Yozo, 1909-2000 $2,000