Koitsu, Ishiwata, 1887-1957

Artwork

The Temple Acolyte Shiragikumaru The Temple Acolyte Shiragikumaru #281172 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 $500
Ariko no Naishi Ariko no Naishi #270419 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 SOLD
Suiho Tagawa Suiho Tagawa #271043 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,000
Hida Province: Basket Ferry Hida Province: Basket Ferry #FWG16324 Hiroshige, Ando, 1797-1858 SOLD