Kuroda, Taizo, b.1946

Artwork

Wild Game (Red) Wild Game (Red) #271036 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $5,000
Rainy Lake in Matsue District Rainy Lake in Matsue District #WPKH07 Hasui, Kawase, 1883-1957 $325
Kiso Yoshinaka Enters Kyoto Kiso Yoshinaka Enters Kyoto #250412 Takeda, Hideo, b. 1948 $2,500
One Day in East Africa No. 7 One Day in East Africa No. 7 #180396 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $900