Maeta, Akihiro, b. 1954

Artwork

Young Girl Young Girl #271046 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,000
Venus Venus #FWG19924 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $3,000
Autumn Season Autumn Season #10101510 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $450
White Birds on Pomegranate Tree, Night White Birds on Pomegranate Tree, Night #910102 Capelari, Fritz, 1884-1950 $8,000