Shigemasa, Kitibatake, 1739-1820

Artwork

Buncho Buncho #891502 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $500
Wild Game (Red) Wild Game (Red) #180834 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $3,000
Sun Li, the Sickly General Yuchi Sun Li, the Sickly General Yuchi #910491 Kuniyoshi, Utagawa, 1798-1861 $1,500
Frog in a Pitcher Frog in a Pitcher #271033 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $600