Shigemasa, Kitibatake, 1739-1820

Artwork

Riding Horse in the Afternoon (C) Riding Horse in the Afternoon (C) #271241 Nakayama, Tadashi, 1927-2014 $2,000
Matsumoto Matsumoto #180117A Yoshida, Toshi, 1911-1995 SOLD
Desert and Cloud Desert and Cloud #89157306 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $800
Afternoon in a Pasture Afternoon in a Pasture #911051 Yoshida, Hiroshi, 1876-1950 $40,000