Shigemasa, Kitibatake, 1739-1820

Artwork

Girl of Aizu Girl of Aizu #280296 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $600
One Day in East Africa No. 3 One Day in East Africa No. 3 #89161909 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $900
Hitomi Hitomi #280230 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $8,000
Stone Bridge Stone Bridge #10111917 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $300