Shigemasa, Kitibatake, 1739-1820

Artwork

Okaramon Okaramon #014003 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $450
Variable Star Variable Star #101076 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $1,000
Nude and Stained Glass Nude and Stained Glass #271031 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $1,200
Aomori Port Aomori Port #220104 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $8,000