Shigemasa, Kitibatake, 1739-1820

Artwork

Afternoon in the East (B) Afternoon in the East (B) #FWG18831 Nakayama, Tadashi, 1927-2014 $5,000
Saito Haruo Saito Haruo #271030 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $3,000
Village of Plums Village of Plums #891528 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $450
Life of an Artist Life of an Artist #271080 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $450