Teraoka, Masami, b. 1936

Artwork

Chiryu Chiryu #280572 Hiroshige, Ando, 1797-1858 SOLD
Kaosho Roshishin Kaosho Roshishin #270454 Kuniyoshi, Utagawa, 1798-1861 SOLD
Tsuchiyama Tsuchiyama #281050 Hiroshige, Ando, 1797-1858 SOLD
Child of Aizu Child of Aizu #FWG16252 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $200