Watanabe, Sadao, 1913-1996

Artwork

The Nikko Highway The Nikko Highway #910405 Hasui, Kawase, 1883-1957 $800
Mihogaseki Beach in Izumo Province Mihogaseki Beach in Izumo Province #260882 Hasui, Kawase, 1883-1957 SOLD
Inue Shinbei Masashi Inue Shinbei Masashi #281148-1 Yoshitoshi, Taiso, 1839-1892 SOLD