Yabe, Shunichi, b. 1968

Artwork

Abstract with Boy and Beetle Abstract with Boy and Beetle #271032 Sekino, Jun'ichiro, 1914-1988 $600
Kinokunisaka in the Rainy Season Kinokunisaka in the Rainy Season #WPKS06 Shiro, Kasamatsu, 1898-1991 $300
Ichikawa Ebizo Ichikawa Ebizo #260342 Shunsen, Natori, 1886-1960 $1,200
No. 1 No. 1 #101052 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $300