Yamagishi, Kazue, 1883 – c. 1966

Artwork

Mitsuke Mitsuke #280201 Hiroshige, Ando, 1797-1858 SOLD
Okabe Okabe #281022 Hiroshige, Ando, 1797-1858 SOLD
Hokuraku in Kyoto Hokuraku in Kyoto #FWG19364 $200
Mystical Mystical #180704 Yoshida, Toshi, 1911-1995 $800