Yamagishi, Kazue, 1883 – c. 1966

Artwork

Hokuraku in Kyoto Hokuraku in Kyoto #FWG19364 SOLD
Classmates (C) Classmates (C) #920989 Saito, Kiyoshi, 1907-1997 $3,500